ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN EBELE B.V.
GEVESTIGD TE ROTTERDAM

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Ebele te sluiten overeenkomst c.q. te verrichten dienst.

Artikel 2
2.1 Alle offerten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Ebele.

Artikel 3
3.1 Overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd.
3.2 Indien wederpartij bij de acceptatie van de offerte van Ebele uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
uitsluit, wordt de offerte van Ebele geacht niet te zijn aanvaard en komt geen overeenkomst met Ebele tot
stand.
3.3 Indien de wederpartij de offerte van Ebele aanvaardt zonder de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk te
weerspreken, zijn algemene voorwaarden van wederpartij nimmer toepasselijk.
3.4 Algemene voorwaarden van wederpartij binnen Ebele slechts indien Ebele schriftelijk heeft ingestemd met de voorwaarden
van wederpartij.

Artikel 4
4.1 Afwijkingen van door Ebele met betrekking tot te leveren zaken verstrekte gegevens zijn mogelijk en strekken niet tot schadeplichtigheid van Ebele.
4.2 Bij bestelling van producten die niet tot de standaardproductie van de fabriek behoren en derhalve slechts per opdracht
worden vervaardigd is Ebele gerechtigd om 15% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. Wederpartij is
verplicht het meerdere te voldoen.

Artikel 5
5.1 Zonder nader onderzoek gaat Ebele uit van de juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens.

Artikel 6
6.1 De prijzen in de offerte van Ebele zijn exclusief B.T.W.
6.2 In geval van verhoging van koersen, belastingen, invoerrechten, (milieu) heffingen, vrachten en statiegeld is Ebele
gerechtigd de prijs te wijzigen, ook al is de offerte van Ebele aanvaard.

Artikel 7
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af magazijn”.
7.2 De zaken reizen voor rekening en risico van koper.
7.3 Tenzij wederpartij uitdrukkelijk anders aangeeft, kiest Ebele het transportmiddel.

Artikel 8
8.1 De overeengekomen levertijd geldt voor Ebele niet als fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld op de orderbevestiging.
8.2 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijn is koper bevoegd om
Ebele bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Eerst nadien kan Ebele aansprakelijk
worden gesteld voor termijnoverschrijding zonder dat zulks tot annulering of non-betaling leidt, noch Ebele verplicht tot
enigerlei vergoeding.

Artikel 9
9.1 Indien Ebele als gevolg van een toerekenbare tekortkoming niet op tijd kan leveren, heeft Ebele het recht om de
levering op te schorten, danwel van de levering af te zien.
9.2 Als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Ebele, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst
rederlijkerwijs niet van Ebele kan worden verlangd.
9.3 In geval van overmacht is Ebele bereid met wederpartij te overleggen ontrent eventueel te nemen maatregelen, die tot
doel hebben schade voor Ebele zowel als wederpartij te voorkomen, althans te beperken.

Artikel 10
10.1 Ebele is niet aansprakelijk voor fouten in verstrekte adviezen en/of tekeningen.
10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Ebele eigenaar van de door haar verstrekte adviezen en/of tekeningen
en behoudt Ebele zich dan ook het reprorecht uitdrukkelijk voor, bij overtreding van welk recht opdrachtgever een
onmiddelijk opeisbare boete van 2500,– € per overtreding aan Ebele verbeurt, ongeacht het recht van Ebele de werkelijke
schade te vorderen.

Artikel 11
11.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen betaald te worden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder
enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.
11.2 Bij gebreke van betaling binnen genoemde termijn is wederpartij over het niet betaalde bedrag een rente verschuldigd
naar een percentage, dat 2% hoger ligt dan de wettelijke rente.
11.3 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zijn voor rekening van wederpartij.
Deze kosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een
minimum van 125,– € exclusief B.T.W. per factuur.
11.4 Indien wederpartij met de tijdige betaling van een opeisbare vordering in gebreke is, heeft Ebele het recht de verdere uitvoering
van alle met werderpartij lopende overeenkomsten op te schorten, of desgewenst te ontbinden tot betaling is
geschied. Voor verdere levering zal Ebele contante betaling kunnen eisen.

Artikel 12
12.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artkel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op wederpartij overgaan
bij verzending.
12.2 Zolang wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor
zekerheid heeft gesteld, behoudt Ebele zich de eigendom van de zaken voor, tot wederpartij aan al zijn verplichtingen
jegens Ebele heeft voldaan.
12.3 Bij gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van wederpartij is Ebele bevoegd verzending van zaken uit te stellen, tot
wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Wederpartij is dan aansprakelijk voor de door Ebele door deze
vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 13
13.1 Ebele garandeert, dat de geleverde zaken niet tengevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn, noch anderszins
ernstige gebreken vertonen.
13.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Ebele geleverde zaken, zal Ebele hetzij de geleverde zaken repareren,
hetzij de geleverde zaken vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij schadevergoeding betalen tot ten
hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, na terugontvangst in originele staat.
13.3 Ebele is niet gebonden tot vergoeding van bedrijfsschade of enig andere directe of indirecte schade door wederpartij
geleden, tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde zaken,
behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Ebele.
13.4 Indien werderpartij meent, dat Ebele niet voldoet aan zijn garantieverplichtingen, ontslaat zulks wederpartij niet van de
nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst, of andere met Ebele gesloten overeenkomsten,
tenzij anders schriftelijk zou blijken.
13.5 Mocht op grond van wettelijke bepalingen worden vastgesteld dat Ebele alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt zijn tot de verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerde deel. Voor het nietverzekerde, dan
wel in redelijk onverzekerde deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.
13.6 Indien Ebele terzake van enige schade, waarvoor Ebele krachtens deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, en
waarvoor wederpartij aansprakelijk is, doch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, dient wederpartij Ebele
terzake volledig te vrijwaren en Ebele alles te vergoeden wat Ebele aan derden zal moeten voldoen op grond van een met
toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken
gerechtelijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

Artikel 14
14.1 Indien wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie, wordt wederpartij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ebele het recht zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle met wederpartij
gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, ter keuze
van Ebele, zonder dat Ebele tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht op schadevergoeding.
In deze gevallen is elke vordering, die Ebele ten laste van wederpartij heeft of krijgt dadelijk en ineens
opeisbaar.

Artikel 15
15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 16
16.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden
geheel, of ten dele van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten, die van deze overeenkomsten een uitvloeisel
mochten zijn, worden berecht door de rechter te Rotterdam, behoudens andersluidende dwingende rechtelijke wettelijke
bepalingen.

ING IBAN: NL32INGB0657500364
ING BIC: INGBNL2A
BTW nr: NL007125057B01
KvK nr: 24111193
Algemene Voorwaarden